Algemene Voorwaarden BRIEQ B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens BRIEQ B.V. en op alle rechtsverhoudingen van BRIEQ B.V. met derden.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van BRIEQ B.V., maar ook ten behoeve van de aan BRIEQ B.V. verbonden directieleden, advocaten en alle andere personen of rechtspersonen die voor BRIEQ B.V. werkzaam zijn of waren, respectievelijk alle personen of rechtspersonen die bij de uitvoering door BRIEQ B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen of rechtspersonen voor wier handelen of nalaten BRIEQ B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BRIEQ B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Het staat BRIEQ B.V. vrij verleende opdrachten door de door haar aan te wijzen aan BRIEQ B.V. verbonden advocaat te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden-opdrachtnemers. BRIEQ B.V. zal bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BRIEQ B.V. is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. BRIEQ B.V. heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 6. Iedere aansprakelijkheid van BRIEQ B.V. voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of anderszins verband houdend met een aan BRIEQ B.V. verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door BRIEQ B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, en tot uitkering waarvan door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt overgegaan, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van BRIEQ B.V. komt.
 7. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van BRIEQ B.V., vrijwaart de cliënt BRIEQ B.V. voor en tegen aanspraken van derden en zal de cliënt BRIEQ B.V. schadeloos stellen terzake van alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op BRIEQ B.V. mocht hebben of jegens BRIEQ B.V. mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door BRIEQ B.V. voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van cliënt aan BRIEQ B.V., daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die BRIEQ B.V. lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.
 8. Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan BRIEQ B.V. honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door BRIEQ B.V. worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan BRIEQ B.V. verschuldigd de verschotten die BRIEQ B.V. ten behoeve van de cliënt betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het alsdan geldende tarief.
 9. De declaraties van BRIEQ B.V. moeten binnen de op de declaratie gestelde betaaltermijn worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft BRIEQ B.V. het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de dag volgende op de uiterste betaaltermijn. Indien op de declaratie geen betaaltermijn is vermeld, geldt een termijn van veertien (14) dagen.
 10. De rechtsverhouding tussen BRIEQ B.V. en de cliënt of een andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.
 11. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) de door of namens BRIEQ B.V. verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.

Download de voorwaarden