Denk aan ingebrekestelling!

In een zaak waarover het Amsterdamse Hof op 19 januari uitspraak deed, ging het voor één van de betrokken partijen weer mis: Stichting Mama Cash wilde de overeenkomst met Ifunds Nederland B.V. ontbinden, maar ving bot omdat zij had verzuimd aan Ifunds een deugdelijke ingebrekestelling sturen. Zie voor de uitspraak Mama Cash – Ifunds.

Wat gebeurde er?

Mama Cash is in 1983 opgericht en uitgegroeid tot een internationaal fonds dat vrouwen-, meiden- en transgendergroepen over de gehele wereld steunt. Ifunds en Mama Cash waren een overeenkomst aangegaan voor het ter beschikking stellen en implementeren van CRM-software voor fondsenwerving. Zoals wel vaker in dit soort trajecten liep het stroef. Ifunds vond dat Mama Cash steeds met aanvullende eisen kwam en Mama Cash was niet tevreden over de dienstverlening. Op enig moment was er een 100-restpuntenlijst die nog moest worden opgelost. Mama Cash had er mei 2012 genoeg van en ontbond de overeenkomst met Ifunds op 14 mei.

Wanneer kun je een overeenkomst ontbinden?

De hoofdregel is dat Mama Cash de overeenkomst met Ifunds pas had kunnen ontbinden, als Ifunds in verzuim was geraakt in verband met de niet nakoming van de overeenkomst. Ifunds heeft bestreden dat dit het geval was. Om in verzuim te raken, had Mama Cash aan Ifunds een schriftelijke ingebrekestelling moeten sturen. Zo’n ingebrekestelling moet aan een aantal eisen voldoen:

  • er moet duidelijk in staan welke contractuele afspraken niet worden nagekomen
  • er moet nakoming van die afspraken worden gevorderd
  • er moet worden vermeld waar de vordering op is gebaseerd
  • er moet een duidelijke en redelijke termijn worden gegeven waarbinnen de wederpartij -in dit geval Ifunds- alsnog aan haar verplichtingen moet voldoen

Als na verloop van die termijn deugdelijk nakoming uitblijft, is sprake van verzuim en had Mama Cash de overeenkomst rechtsgeldig kunnen ontbinden. Het Hof heeft vastgesteld dat Mama Cash Ifunds niet op de juiste wijze in gebreke heeft gesteld, Ifunds daardoor niet in verzuim was en Mama Cash daarom de overeenkomst niet rechtsgeldig had kunnen ontbinden. Er was weliswaar de nodige correspondentie over en weer geweest, maar nergens was sprake van een duidelijke aanmaning of een termijnstelling.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op het vereiste dat voor verzuim een schriftelijke ingebrekestelling met daarin een aanmaning en termijnstelling nodig is. Dat is het geval als er aan de zijde van Ifunds sprake zou zijn geweest van tijdelijke of blijvende onmogelijkheid tot nakoming van de afspraken. In die gevallen zou Mama Cash hebben kunnen volstaan met een ingebrekestelling waarin alleen wordt vermeld dat Ifunds aansprakelijk wordt gehouden voor de gevolgen van de niet nakoming van de afspraken. De aanmaning en termijnstelling kunnen dan achterwege blijven.

Verder is in bepaalde gevallen in het geheel geen ingebrekestelling nodig voor verzuim. Mama Cash had aan Ifunds geen ingebrekestelling hoeven sturen als een fatale termijn was afgesproken of wanneer zij uit een mededeling van Ifunds had kunnen afleiden dat Ifunds haar afspraken uit de overeenkomst niet meer zou nakomen. Verder kan soms op basis van de eisen van redelijkheid en billijkheid een ingebrekestelling achterwege blijven.

Het Hof heeft echter in zijn uitspraak bepaald dat in deze zaak van een uitzondering geen sprake is en dat Mama Cash dus een ingebrekestelling had moeten sturen met daarin een duidelijke aanmaning en termijnstelling. Nu Mama Cash dat achterwege heeft gelaten, is Ifunds niet in verzuim en kan Mama Cash de overeenkomst niet ontbinden.

Het Hof heeft echter in zijn uitspraak bepaald dat in deze zaak van een uitzondering geen sprake is en dat Mama Cash dus een ingebrekestelling had moeten sturen met daarin een duidelijke aanmaning en termijnstelling. Nu Mama Cash dat achterwege heeft gelaten, is Ifunds niet in verzuim en kan Mama Cash de overeenkomst niet ontbinden.

Als aanvulling geldt dat in zijn algemeenheid hetzelfde geldt voor het vorderen van schadevergoeding. Ook om schadevergoeding te kunnen vorderen, moet de wederpartij eerst in verzuim zijn.

Conclusie

Als er in een contractuele relatie problemen zijn en u wilt de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen, wees dan heel alert op de schriftelijke ingebrekestelling!

Vragen?

Als u hierover vragen hebt, bel dan vrijblijvend 06-24 339 675 of mail naar info@brieq.nl