Fout in cookiewet??

Ontbreekt wettelijke grondslag voor opleggen boetes door ACM door fout in cookiewet?

Vandaag werkte ik aan een cookie-advies. Iedere advocaat en jurist wil weten ‘waar iets staat’ en dus pak ik altijd weer even de wet erbij om te checken. Ik kijk dan op overheid.nl Het ging mij erom waar nu precies de boete van maximaal € 450 000 staat die de ACM (Autoriteit Consument en Markt) kan opleggen bij overtreding van de cookie-regels.

Wat ik ontdekte, is dat er in de Telecommunicatiewet een fout is geslopen, waardoor er op dit moment mogelijk geen wettelijke grondslag bestaat voor de boetebevoegheden van de ACM. Dus onder andere geen boete op cookie-overtredingen! Dat kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, dus als dit inderdaad een “bug” in de wet zou zijn, zal naar verwachting reparatie snel volgen. Ik ben dit nog aan het onderzoeken en heb inmiddels ook contact gelegd met onder andere de ACM.

Hoe zit het dan?

De boetebevoegdheid van de ACM staat in artikel 15.4 lid 3 van de Telecommunicatie wet en luidt:
De Autoriteit Consument en Markt kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450 000 ter zake van overtreding van de bij of krachtens de in artikel 15.1, tweede lid, bedoelde regels.

Artikel 15.1 tweede lid luidt:
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens artikel 11.3a zijn belast de bij besluit van het College bescherming persoonsgegevens aangewezen ambtenaren.

Maar dat is vreemd, waarom wordt verwezen naar een artikel dat gaat over het College Bescherming Persoonsgegevens ofwel de Autoriteit Persoonsgegevens zoals de naam in het dagelijkse verkeer sinds 1 januari is?

Dat komt doordat de verwijzing in artikel 15.4 lid 3 van de Telecommunicatiewet waarschijnlijk niet klopt. Er wordt verwezen naar artikel 15.1 lid 2. Dat moet denk ik zijn artikel 15.1 lid 3 van de Telecommunicatiewet dat luidt:
De Autoriteit Consument en Markt is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens andere bepalingen van deze wet dan bedoeld in het eerste en tweede lid en met het toezicht op de roamingverordening. De vorige volzin is niet van toepassing op het bepaalde bij of krachtens de artikelen 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, tweede, derde lid, vierde en vijfde lid, 5.7, 5.13 en 5.14 van deze wet en voor zover Onze Minister de geadresseerde is.

De fout is wel te begrijpen, want tot 1 januari 2016 was het grootste deel van de inhoud van het huidige artikel 15.1 lid 3 getooid met het artikelnummer 15.1 lid 2. Men is dus blijkbaar vergeten  in artikel 15.4 lid 3 de verwijzing aan te passen. Met als gevolg dat het de vraag is of er door deze fout op dit moment wel een wettelijke grondslag is voor het opleggen van boetes door de ACM.

Naschrift

Afgelopen donderdag (24 maart) kreeg ik bericht van de ACM. Zij bevestigden de foute verwijzing in de wet. Herstel is onderweg, zie: nota van wijziging gepubliceerd op 25 maart 2016. Blijft juridisch een interessante vraag of tot die tijd opgelegde boetes wettelijke grondslag hebben.