Privacybescherming

BRIEQ is gespecialiseerd in privacybescherming en de wettelijke regels die gelden voor het gebruik van persoonsgegevens. De mogelijkheden om persoonsgegevens te verzamelen en te analyseren worden in de digitale wereld steeds groter. Regels voor het gebruik van persoonsgegevens beogen evenwicht te brengen in de belangen van consument en ondernemer, burger en overheid. Deze regels zijn onder andere te vinden in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en op niet al te lange termijn de Europese Privacyverordening die de Wbp zal vervangen.

privacyverordening

Hoe BRIEQ u helpt

BRIEQ helpt u om binnen de regels persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden die u voor ogen heeft. Sinds 1 januari 2016 staan er hoge boetes op schending van de regels ter bescherming van persoonsgegevens, dus het is een risico om hier geen aandacht aan te besteden. In de nieuwe Europese Privacyverordening worden de regels nog verder aangescherpt. Het is daarom verstandig daarop te anticiperen en uw processen daarmee in overeenstemming te brengen. BRIEQ kan u daarbij helpen.

Ook consumenten en burgers kunnen terecht bij BRIEQ. U wilt immers weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Als u denkt dat uw privacy wordt geschonden, kan BRIEQ u adviseren wat u hiertegen kunt doen.